Phone: (518) 827-5783
H. C. R. #1 Box 10, Middleburgh, NY