Phone: (308) 452-3426
40000 235th Road, Ravenna, NE