Phone: (386) 752-1556
Rt. 4, Box 285, Lake City, FL